მორფოლოგიური ანოტირების ძირითადი მეთოდოლოგია

ბიბლიური წიგნების Ძველი ქართული თარგმანების ლინგვისტური ანოტირების პრინციპები ეფუძნება ძველ ქართულ ენაში იმ თეორიულ ცოდნას, რომელიც ბოლო ათეული წლების განმავლობაში დაგროვდა. შესაბამისად, გათვალისწინებულია ყველა ის თავისებურება, რაც ძველ ქართულ ენას ახალთან შედარებით ახასიათებს. Მაგალითად, ანოტირების დროს სათანადოდ არის აღნიშნული ორმაგი და სამმაგი ბრუნების ნიმუშები, არტიკლის ფუნქციით გამოყენებული ნაცვალსახელები, მომავალი დროის კავშირებითის მწკრივებით გამოხატვის თავისებურება და სხვა. Ბიბლიური ტექსტების ამ პრინციპებით ანოტირება შესაბამისი საძიებო სისტემების გამოყენებით შემდგომი ლინგვისტური კვლევებისთვის გამზადებულ ემპირიულ მასალას მისცემს ნებისმიერ დაინტერესებულ მკვლევარს.

თითოეული სიტყვა-ფორმისთვის მითითებულია ლემა. არსებითი, ზედსართავი და რიცხვითი სახელისთვის ეს არის წრფელობითი ბრუნვის ფორმა, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ორმაგი ან სამმაგი ბრუნების ნიმუში გვაქვს. Ჩვენი მიზანია, რომ ერთი კონკრეტული ძირით ძიების დროს ტექსტებში მოიძებნოს ყველა არსებული ფორმა. ამავე პრინციპს ვეყრდნობით რიცხვითი სახელის შემთხვევაშიც. ყველა ტიპის Რიცხვით სახელს ლემად ვუთითებთ რაოდენობითის წრფელობითი ბრუნვის ფორმას. ნაცვალსახელებისათვის, მათი ბრუნების თავისებურებიდან გამომდინარე, ლემად მითითებულია სახელობითი ბრუნვის ფორმა. კუთვნილებითი ნაცვალსახელის შემთხვევაშიც ვუთითებთ კუთვნილებითი ნაცვალსახელის სახელობითი ბრუნვის ფორმას და არა ჩვენებითის, რომლის ნათესაობითი ბრუნვის ფორმისგანაც წარმოსდგება კუთვნილებითი.

არსებითი სახელი გარჩეულია შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: ბრუნვა და რიცხვი. ზედსართავი სახელის შემთხევაში ემატება ხარისხის ფორმა, ხოლო რიცხვითი სახელის შემთხვევაში დაკონკრეტებულია, რაოდენობითია, რიგობითი, წილობითი თუ განუსაზღვრელობითი. ნაცვალსახელებთან, ბრუნვისა და რიცხვის გარდა, მითითებულია კატეგორიაც.

ზმნებისათვის ლემად გატანილია მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის აწმყოს ფორმა სუბიექტური წყობით, როგორც სუბიექტური, ასევე, ობიექტური წყობის შემთხვევაში. ლემით ძიების შემთხვევაში სისტემა ტექსტებში არსებულ სამივე სერიის ფორმას მოგვცემს. ზმნა გარჩეულია შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: მწკრივი, კილო, პირი, რიცხვი. გამოყოფილია ზმნისწინებიც. შესაბამისად არის აღნიშნული გრამატიკული პასივები.

ბერძნული შესატყვისიდან გამომდინარე გვიწევს დეფისით შეერთება ისეთი ფორმებისა, რომლებიც სხვადასხვა გამოცემაში ძირითადად უდეფისოდ არის დაწერილი. ასეთებია, მაგალითად, 1. აღწერითი ფორმით გამოხატული მომავალი (მოსვლად-არს) 2. აღწერითი ვნებითის ფორმები (გაკეთებულ-იქნა). 3. Მეშველი ზმნით ნაწარმოები მესამე სერიის ფორმები (ყოფილ-არს). 4. Რთული ზმნები (გულისჴმა-ყვეს).

ანოტირებისას ყოველთვის აღვნიშნავთ სუბიექტის პირსა და რიცხვს. Რაც შეეხება ობიექტს / ობიექტებს, აღნიშვნის პრინციპად ავიღეთ მორფოლოგია, ანუ ანოტირებისას ობიექტს აღვნიშნავთ იმ შემთხვევაში, თუკი ზმნაში წარმოდგენილია მისი მარკერი: ა) პირის ნიშანი, ბ) რიცხვის ნიშანი (სახელობითში მდგარი ობიექტის მრავლობითობა), გ) პირთა სამიმართებო პრეფიქსები. Რაც შეეხება ინვერსიულ ზმნებს, პირებს ვუწყობთ ინვერსიულად (მაგ., მიყვარს S1 O3).

ანოტირების დროს თითოეულ სიტყვა-ფორმას ეთითება ბერძნული, სომხური და ინგლისური თარგმანი. გარდა ამისა, ვეყრდნობით ამ კუთხით არსებულ საერთაშორისო გამოცდილებას. კერძოდ, ვითვალისწინებთ Bible Works 10-ის (Version 10.0.5.301), Kata Biblon-ისა და სომხური ბიბლიის ანოტირებული ელექტრონული გამოცემების გამოცდილებას.

ანოტირების ცხრილი

ტეგი ინგლისური სახელი ქართული სახელი
N Noun არსებითი სახელი
Personal Name Personal Name ანთროპონიმი
Place Name Place Name ტოპონიმი
Abs Absolutive წრფელობითი
Nom Nominative სახელობითი
Erg Ergative მოთხრობითი
Dat Dative მიცემითი
Gen Genitive ნათესაობითი
Instr Instrumental მოქმედებითი
Adv Adverbialis ვითარებითი
Voc Vocative წოდებითი
DNom Double declension Nominative ნანათესაობითარი სახელობითი
DErg Double declension Ergative ნანათესაობითარი მოთხრობითი
DDat Double declension Dative ნანათესაობითარი მიცემითი
DGen Double declension Genitive ნანათესაობითარი ნათესაობითი
DInstr Double declension Instrumental ნანათესაობითარი მოქმედებითი
DAdv Double declension Adverbialis ნანათესაობითარი ვითარებითი
DVoc Double declension Vocative ნანათესაობითარი წოდებითი
DDNom Triple declension Nominative სამმაგი ნანათესაობითარი სახელობითი
DDErg Triple declension Ergative სამმაგი ნანათესაობითარი მოთხრობითი
DDDat Triple declension Dative სამმაგი ნანათესაობითარი მიცემითი
DDGen Triple declension Genitive სამმაგი ნანათესაობითარი ნათესაობითი
DDInst Triple declension Instrumental სამმაგი ნანათესაობითარი მოქმედებითი
DDAdvb Triple declension Adverbialis სამმაგი ნანათესაობითარი ვითარებითი
DDVoc Triple declension Vocative სამმაგი ნანათესაობითარი წოდებითი
Numbers რიცხვი
Sg Singular მხოლობითი რიცხვი
Pl 1 Plural 1 მრავლობითი რიცხვი, -ნ, -თ სუფიქსიანი
Pl 2 Plural 2 მრავლობითი რიცხვი, - ებ-იანი
Coll Collactive Noun კრებითი არსებითი სახელი
NUM Numeral რიცხვითი სახელი
Card Cardinal რაოდენობითი რიცხვითი სახელი
Ord Ordinal რიგობითი რიცხვითი სახელი
Frac Fraction წილობითი რიცხვითი სახელი
Digits Digits ციფრი
Indef Indefinite განუსაზღვრელობითი
PRON Pronoun ნაცვალსახელი
Pers Personal პირის
Dem Demonstrative ჩვენებითი
Poss Possessive კუთვნილებითი
Int Interrogative კითხვითი
Poss-Int Possessive-Interrogative კითხვით-კუთვნილებითი
Rel Relative მიმართებითი
Def Definite განსაზღვრებითი
Indef Indefinite განუსაზღვრელობითი
Neg Negative უარყოფითი
Recip Reciprocal ურთიერთობითი (უკუქცევითი)
ART Article ნაწევარი/არტიკლი
PRT particle ნაწილაკი
CONJ Conjunction კავშირი
ADV Adverb ზმნიზედა
ITJ Interjection შორისდებული
PP Postposition თანდებული
INF Infinitive საწყისი
PART Participle მიმღეობა
Tense დრო
Past Past წარსული
Fut Future მომავალი
V Verb ზმნა
Tense დრო
DescFut Descriptive Future აღწერითი მომავალი
Screeves მწკრივები
Pres Present აწმყო
PresIter Iterative Present აწმყოს ხოლმეობითი
Imperf Imperfect უწყვეტელი
Imp1 1st Imperative პირველი ბრძანებითი
ImperfIter Iterative Imperfect უწყვეტლის ხოლმეობითი
Fut1 1st Future პირველი კავშირებითი
Aor Aorist წყვეტილი
Imp2 2nd Imperative მეორე ბრძანებითი
Iter2 2nd Iterative მეორე ხოლმეობითი
Fut2 2st Future მეორე კავშირებითი
Perf Perfect პირველი თურმეობითი
Pluperf Pluperfect მეორე თურმეობითი
Iter3 3rd Iterative მესამე ხოლმეობითი
Fut3 3st Future მესამე კავშირებითი
Mood კილო
Ind Indicative თხრობითი
AffImp Affirmative imperative წართქმითი ბრძანებითი
NegImp Negative Imperative უკუთქმითი ბრძანებითი
Conj Conjunctive კავშირებითი
Person პირი
S1 1st subjective person I სუბიექტური პირი
S2 2nd subjective person II სუბიექტური პირი
S3 3rd subjective person III სუბიექტური პირი
O1 1st objective person I ობიექტური პირი
O2 2nd objective person II ობიექტური პირი
O3 3rd objective person III ობიექტური პირი
Voice გვარი
Pass Descriptive Passive აღწერითი ვნებითი
Tmesis Tmesis ტმესი
PREV Preverbs ზმნისწინი
PREP Preposition წინდებული
INDEC Indeclinable უბრუნველი სიტყვა